RPG Örebro/Värmland

Marknadsplan för RPG

Marknadsplan

RPG:s marknadsplan har under året bearbetats av förbundsstyrelse, riksstämma och nu senast vid distriktsöverläggningen i oktober. Dokumentet har tagits fram av Daniel Höglund och Ann-Christin Lindbom som tillika ingår i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Till marknadsplanen adderas "Medlemsvård" som ger många kloka råd hur RPG kan ta hand om medlemmar i föreningar.
Marknadsplanen är tänkt att ge vägledning och inspiration för RPG-föreningar och distrikt
Marknadsplan för RPG 2018 av Daniel Höglund och Ann-Christin Lindbom
Genom att RPG är representerat på olika nivåer utövas en samhällspåverkan utifrån den kristna värdegrunden.

Distriktet och handlingsplan

1.RPG bör satsa på att etablera föreningar på hya orter och i enskilda församlingar,
där verksamhet inte finns.

Aktiviteter
• Utse en ansvarig för föreningsplantering på distriktsnivå.
• Inventera orter utan pågående RPG-aktivitet, stimulera till bildande av ekumeniska föreningar
• Bjuda in pastorer, församlingsledare och diakoner för att ge information om RPG.
Ansvarig: Distriktsstyrelsen.
• Eldsjälar behöver hittas
• RPG-universitet
• Delta i regionala events som seniormässor mm

2. RPG bör öka samverkan med trossamfund och särskilt med Svenska kyrkan.
Aktiviteter
• Kontakt med Regionerna i Equmeniakyrkan, och Stiften inom Svenska Kyrkan
• I den mån det är möjligt kontakt med utbildningsinstutioner för pastorer, diakoner, präster.

3. RPG bör kontinuerligt verka för att bli publicerade i distriktens tidningar med debattartiklar i de frågor
som rör RPG:s uppdrag.

Aktiviteter
Utse ansvarig för i distriktsstyrelsen för samordning.

4. Den nya hemsidan.
Bör utformas för att stimulera till medlemskap genom att framhålla värdet av en pensionärsorganisation
på kristen grund och vilka värden det kan ge den enskilde medlemmen.
Aktivitet
Utse ansvariga för att medverka till att hålla den centrala hemsidan aktuell

5 Skapa egna hemsidor.
Aktivitet
Utse ansvariga för att medverka till att hålla hemsidan aktuell

6. RPG bör marknadsföras i samband med samfundens årskonferenser och berörda distrikt och
föreningar svarar för bemanningen.

Aktivitet
Distriktet svarar för genomförandet i vissa fall tillsammans med förening.

Allmänt
• Tänkbara idéer: SeniorPosten, kepsar, T-shirts, etc med RPG-logga vid tillfällen då RPG syns utåt.
• Power-Point-presentationer